ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

นายประสิทธิ์ พิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

โทร  :  081-967-8557

อีเมล์  :  prasit.phiset@gmail.com

นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
โทร  :  081-299-6455 อีเมล์  :  surasak.kl@gmail.com