ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

นายประสิทธิ์ พิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

โทร  :  081-967-8557

อีเมล์  :  prasit.phiset@gmail.com

นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

โทร  :  081-299-6455

อีเมล์  :  surasak.kl@gmail.com

นายต่อตระกูล พรมนุ่น
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

โทร  :  089-456-2978

อีเมล์  :  hellotor2018@gmail.com