วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน

บนพื้นฐานความเป็นไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการจัดการแข่งขัน
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรม
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)
 7. พัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
 2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีความสามารถในการแข่งขัน
 3. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 4. ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6. สถานศึกษาทุกแห่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา