สถานที่ตั้ง

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 94000