ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เพื่อรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตลอดจนหารือข้อราชการ งานสำคัญต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีนางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี