ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรโครงการสานฝันฯ ตำแหน่งครู

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ และบุคลากรโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
ตำแหน่งครูวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รายละเอียดตามแบบท้ายประกาศนี้
บัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับ แต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเฉพาะตัวจริงมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี หากไม่มารายงานตัว ในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารประกอบการรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ