ประชาสัมพันธ์ให้ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหรือเข้าร่วมงานกิจกรรมสัมมนาวิชาการ Show and Share

ประชาสัมพันธ์ให้ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหรือเข้าร่วมงานกิจกรรมสัมมนาวิชาการ Show and Share “การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา” ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ทเชียงใหม่ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม Qr Code ที่แนบมาหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ศน.ปาริชาติ เภสัชชา เบอร์ติดต่อ .๘๑ ๘๘๕-๙๕๗๔ ,ศน.สุภาพ บริบูรณ์เบอร์ติดต่อ ㆍ๘๑-๗๙๖-๔๘๘๙ หรือศน.ภาวิณี คำแผ่น เบอร์ติดต่อ .๘๒-๔๑๘-๙๕๑๗