บัญชีเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ

บัญชีเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นิติกร และพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ในลำดับที่ 2 มารายงานตัววันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี