ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School – DEQP

หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 5608 ต่อ 1296, 1293 และ1298