ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต”

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดกิจกรรม 👩‍🎨🎨

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี

“แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต”

The Arts Landmark in Thailand

.เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านศิลปะด้านการออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสารสาธารณะ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ผ่านผลงานศิลปะบนกำแพง สะท้อนสังคมทำให้เกิดการสำนึก ผิดชอบ ชั่วดีอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://cdn.me-qr.com/pdf/9986100.pdf