สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3

สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ 4 หลักสูตร (4 Level)

– สอบถามข้อมูลระหว่างอบรมได้ที่เว็บบอร์ดของแต่ละหลักสูตร

– สอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ทางข้อความผ่านเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.