ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำคู่มือนิเทศ แผนนิเทศการศึกษา เครื่องมือนิเทศและกำหนดปฏิทินการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำคู่มือนิเทศ แผนนิเทศการศึกษา เครื่องมือนิเทศและกำหนดปฏิทินการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน หลักการการมีส่่วนร่วมและการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบรรลุตามนโยบาย โดยมี นายอาซิ ดราแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางวิวรรณ สัจจยานุกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางรอซีด๊ะ นุ้ยโส๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวการะเกตุ แก้วศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมจัดทำคู่มือนิเทศแผนนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี