ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาปัตตานี เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี