ตรวจเยี่ยมการพิจารณาสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการพิจารณาสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย โรงเรียนวิจิตราพิทยา,โรงเรียนศรีรัตนวิทยา และโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดยมี นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผอ.สพก.จชต.สพฐ. เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์