ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมและเชิญชวนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าประกวดกิจกรรมชุมนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2566