ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖