ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มภาษาไทยให้เพิ่มขึ้น โดยมี นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศีกษา นายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี