พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ให้กับโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากร นายดานียาน คลังข้อง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และ นางสุภาวดี สงคง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ณ ห้องศรีนัครี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี