ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดตามข้อเสนอเชิงนโยบายที่สภาความมั่งคงแห่งชาติเห็นชอบ โดยมีนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการขับเคลื่อนการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี