ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีเรื่อง ประกาศผลการพิจารณาตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา