ลิงค์ ส่งผลงานเข้าประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

https://sites.google.com/esdc.go.th/uprightschool-spm/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81https://sites.google.com/esdc.go.th/uprightschool-spm/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81