ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาและสนองนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลในการนำเสนอผลงานดังกล่าว ณ โรงเรียนสะนอพิทยาคม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี