โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน CEFR เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงรุกได้ตามกกรอบมาตรฐาน CEFR และสามารถใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาได้ โดยมี นางวิวรรณ สัจจยานุกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ ทั้งนี้มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 34 คน เข้าร่วมอบรมดังกล่าวและได้รับเกียรติวิทยากรจาก อาจารย์นันทนา สิทธิรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ณ ห้องขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี