การตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566