การขับเคลื่อนจริยธรรม

การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมการอบรมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

Do and Don’t