ประชุมเชิงปฏิบัติการครุแกนนำขับเคลื่อนการดำเนินงานผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ