ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “Coding Achievement Awards” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษ