ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา