ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อวางแผนการประเมิน หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามคู่มือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมี ผูู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี