วันที่   12   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-12.00   - ประชุมผอ.กลุ่ม  15  นางสาวพิชญานันท์ เพชรมณี