วันที่   26   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-16.30   - สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างสพม.ปัตตานี  3  นางสาวกิตติยา ฮายีสาอะ