วันที่   29   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจ้งรายละเอียดการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-MES  20  นางสาววิมลมาศ รัตนคำ