วันที่   3   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-12.00   - ประชุม ผอ.สพท.ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference  5  นางสาวพิชญานันท์ เพชรมณี