วันที่   9   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 13.00-16.30   - การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง การขอแก้ไขแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบออนไลน์ ของโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา  6  นางสาวไซกะ แวและ
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-12.00   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  4  นางสาวไซกะ แวและ