วันที่   19   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-16.30   - ประชุมเรื่องประเมินตัวชี้วัดพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  7  นางสาวกิตติยา ฮายีสาอะ