วันที่   20   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-16.30   - ประเมินตัวชี้วัดพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  7  นางสาวกิตติยา ฮายีสาอะ