วันที่   18   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)  2  นางลัดดาวรรณ ฉิมพาลี