วันที่   23   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-16.30   - จัดทำคะแนนสอบพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  3  นางสาวกิตติยา ฮายีสาอะ