วันที่   6   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์  4  นายฮารอวี จะปะกิยา