วันที่   7   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-12.00   - รับรายงานตัวข้าราชการครูฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  6  นางอนิสา สิเดะ