วันที่   8   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-12.00   - ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายครูแนะแนวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  3  นางสาวไซกะ แวและ