วันที่   24   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-16.30   - ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน  5  นายฮารอวี จะปะกิยา