วันที่   28   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-12.00   - ประชุมการขับเคลื่อนสร้างกลไกการป้องกันและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนอย่างจริงจัง  5  นางสาวไซกะ แวและ