วันที่   28   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมจามจุรี 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาว  30  นางสาวสิญภัค แก้วอินทร์