ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

Read more