ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน พ.

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันที่ 2 มิถุนายน พ.

Read more

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศสํานักงานเขตพื

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

Read more

ลิงค์ ส่งผลงานเข้าประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

https://sites.google

Read more

ประชุมหารือแนวทางการจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปีจังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2566 (PATTANI FESTIVAL 2023)

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.

Read more